سینک الکس

سینک الکس

فیلترهای فعال

سینک 328 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استنلس استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی پی یو

برخورداری از فوم کم کننده صدا و بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 325 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 60*120 سانتی متر

سینک دولگنه روکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استنلس استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی پی یو

برخورداری از فوم کم کننده صدا و بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 326 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استنلس استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی پی یو

برخورداری از فوم کم کننده صدا و بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 324 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استنلس استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی پی یو

برخورداری از فوم کم کننده صدا و بست های فلزی با دوام

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 213 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار نیمه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

دارای عمق لگن 17 سانتی متر

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 410 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 411 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 412 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 212 الکس

حمل رایگان

ابعاد محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار نیمه فانتزی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر

دارای عمق لگن 17 سانتی متر

تولید شده با تکنولوژی دانمارک

طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 214 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 06 میلی متر

میزان عمق لگن 17 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک r110 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 40*40 سانتی متر

طراحی شده به صورت زیر سنگی

تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل

میزان عمق لگن 22 سانتی متر

دارای ضخامت ورق استیل 1 میلی متر

تولید و عرضه با تکنولوژی دانمارک

عایق بندی کامل بدون موج خوردگی

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 413 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 414 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر

میزان عمق لگن 20 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس

سینک 210 الکس

حمل رایگان

سایز محصول 50*120 سانتی متر

سینک دولگنه توکار 

دارای ضخامت ورق استیل 06 میلی متر

میزان عمق لگن 17 سانتی متر

کیفیت و ظرافت در طراحی

تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست

مجهز به سیفون-بست هلی فلزی-نوار عایق بندی

عرضه و تولید با تکنولوژی دانمارک

لبه های برگردان بدون نقطه ای جوش

گارانتی 10 ساله شرکت الکس